+31 (0) 547 260050 info@sunski.nl

SunSki

Al méér dan 30 jaar uw Andorra Specialist!

Voorwaarden

REIS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SUNSKI TOURS
(verder te noemen Sunski) d.d. 02/09/2008

Sunski handelt als Touroperator en treedt niet zelf op als vervoerder en accommodatie-verschaffer. Dit houdt in dat wij afhankelijk zijn van de diensten van derden. Voor wat betreft het vervoer per trein treden wij op als agent van de NS. Voor wat betreft het busvervoer is Sunski agent van Direct Liner en voor wat betreft het vervoer per vliegtuig is Sunski agent van de KLM en ook van andere maatschappijen.
Voor wat betreft de op de bestemming aangeboden diensten zijn wij agent van de betreffende verstrekkers waaronder te noemen valt hotels, transportmaatschappijen, skischolen, skiverhuur en dergelijke.

Artikel 1
Totstandkoming reisovereenkomst

1. Betreffende iedere aanmelding voor een reis wordt door Sunski een formulier opgemaakt, behelzende de gegevens van de opdrachtgever, de reis en de reiziger(s).
2. De reiziger zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele medereizigers(s) verstrekken aan het boekingskantoor. Geldt de aanmelding een aantal reizigers die tesamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de reisovereenkomst mede kunnen bepalen.
3. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiend door hemzelf (henzelve) en door alle aangemelde reizigers.
4. Een exemplaar van het formulier, voorzien van het reserveringsnummer en afgegeven aan de opdrachtgever, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de reisovereenkomst met Sunski. De inhoud van deze reisovereenkomst wordt bepaald door het door Sunski gepubliceerde programma en/of door een andere van hem afkomstige publikatie, een en ander aan te duiden als het reisprogramma.
Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Sunski vereist. Sunski zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.

Artikel 2
Betaling

1. Bij de aanmelding moet voor een iedere aangemelde reiziger een bedrag (inschrijfgeld) worden voldaan, gelijk aan 20 procent van de voor hem geldende reissom (afgerond op € 5,-- naar boven), met een minimum van € 60,-- In geval van aanbieding per wooneenheid bij eigen vervoerreizen bedraagt het inschrijfgeld 30 procent van de reissom.
Bij vliegreizen bedraagt het inschrijfgeld de kosten van de vliegreis en daarboven 10 procent van de totale reissom.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Sunski . Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reisovereenkomst door hem worden geannuleerd, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 8 1e lid onder b t/m e, cq artikel 8, 2e lid onder b t\m e, van overeenkomstige toepassing zijn.
3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de dag van vertrek dient de gehele reissom ineens te worden voldaan.
4. Na tijdige betaling van de gehele reissom zal gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de bepaling van artikel 3, lid 3, ten aanzien van de betrokkenen geen toepassing vinden.

Artikel 3
Reissom, reisduur en reisprogramma

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.(Zie bijv. eigen vervoerreizen met reissommen per wooneenheid) In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het reisprogramma vermeld.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, de geldkoersen en belastingen zoals deze bij Sunski bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma, gelijk elders in het reisprogramma vermeld.
3. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen als bedoeld, behoudt Sunski zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen voor de dag van vertrek mededeling moet worden gedaan bij de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging met meer dan 10 procent van de reissom en tevens meer dan € 60,-- per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren -met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden-, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling. Gelijk recht van annulering heeft de opdrachtgever indien de verhoging groter is dan € 250,-- per persoon, ongeacht het percentage der verhoging.
4. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dag van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
5. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Sunski niet.

Artikel 4
Verzekeringen

Sunski staat er voor in dat op redelijke voorwaarden reisverzekeringen en annuleringskosten verzekeringen kunnen worden afgesloten en biedt de nodige bemiddeling ter zake aan.

Artikel 5
Documenten

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals paspoort, toeristenkaart, rijbewijs, groene kaart.
2. Indien de reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en voor die van Sunski.
3. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden moet voor reizigers met niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever en de reiziger zelve extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

Artikel 6
Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen in de regel tussen 14 en 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld. Hiervoor is Sunski uiteraard afhankelijk van het tijdstip waarop hij zelf in het bezit komt van de desbetreffende documenten zoals trein-, bus- en vliegtickets. Sunski aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 7
Wijziging door de opdrachtgever

1. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever wijziging in de reisovereenkomst verzoeken die alsdan voor zover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet en bovendien een bedrag vergoedt van € 25,-- verhoogd met eventuele telefoon, fax en telegramkosten. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.
2. Afwijzing van het verzoek tot wijziging zal door Sunski met reden worden omkleed.
3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.
4. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
5. Indien een of een deel van de aangemelde reizigers in verband met gewichtige omstandigheden, die niet door de gebruikelijke annuleringsverzekering worden gedekt, niet aan de reis kan deelnemen, dan kan/kunnen, indien mogelijk, deze reiziger(s) tot 7 dagen voor vertrek op verzoek van de opdrachtgever worden vervangen door een ander persoon, cq andere personen. Afwijzing van het verzoek zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed.

Artikel 8
Annulering door de opdrachtgever

1. Indien de reisovereenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventuele gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
A. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling.
B. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek :
35 procent van de reissom.
C. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag voor de dag van vertrek:
40 procent van de reissom.
D. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek:
50 procent van de reissom.
E. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag voor de dag van vertrek:
75 procent van de reissom.
F. bij annulering vanaf de 5e dag voor de dag van vertrek (inclusief) tot de dag van vertrek:
90 procent van de reissom;
G. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

3.A. Het annuleren van de reisovereenkomst voor een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in 1 hotelkamer, appartement of andere accommodatie zijn geboekt, geldt als annulering de gehele reisovereenkomst, zodat voor alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden moeten worden betaald.
B. Indien voor de overblijvende reiziger(s) met Sunski een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, zal voor hem (hen) de reissom van toepassing zijn zoals deze in de prijstabel vermeld staat, met daarbij eventuele toeslag(en) voor 1-persoonskamer(s).
C. Geldt deze nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht van de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en de verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan behoudens de voornoemde toeslag(en) voor 1-persoonskamer(s).
D. De kosten van wijziging of annulering van vervoerstickets zijn deels afhankelijk van de voorwaarden van de dienstverlener en van de voorwaarden van het gekozen tarief. De kosten die de dienstverlener in verband met de wijziging of annulering berekent, worden aan de opdrachtgever berekend.

Artikel 9
Annulering en wijziging door Sunski (algemeen)

1. Alleen gewichtige omstandigheden geven Sunski het recht de reis te annuleren of daarin wijziging aan te brengen. Annuleren zou kunnen geschieden indien een minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. Dit minimum aantal deelnemers staat duidelijk vermeld in de betreffende brochure(s).

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit of de uitvoering van de reis. Voor overboeking is een aparte regeling opgenomen in artikel 11.
3. Indien Sunski wijzigt of annuleert, geeft hij onverwijld schriftelijk kennis met opgave van reden aan de opdrachtgever.
4. In geen der gevallen, bedoeld in artikel 10 en 11, heeft de opdrachtgever of de reiziger enig meer of ander recht dan aldaar omschreven, behoudens in geval van wanprestatie door Sunski .

Artikel 10
Annulering door Sunski

Annulering voor aanvang van de reis:
1. Door kennisgeving van annulering geldt de reisovereenkomst als ontbonden. Sunski zal echter gelijktijdig met deze kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige reis voor dezelfde reissom aanbieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom terugbetaald.

Annulering tijdens de reis:
Indien vorenbedoelde gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is Sunski gerechtigd de reisovereenkomst voor de verdere reis te annuleren. Hij is alsdan verplicht voor de reiziger de terugreis naar Nederland te regelen en ook overigens de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien Sunski zich door deze annulering kosten, die in de reissom zijn inbegrepen bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11
Wijziging door Sunski

I Wijziging in tijden
1. Een wijziging in vertrektijd, genoemd in de reisbescheiden, waarbij de reisduur niet wordt aangetast, mag niet langer dan 12 uur belopen, tenzij in de aanbieding (bij speciale reizen) anders is vermeld. Is deze tijdsduur langer dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren -mits binnen 48 uur na ontvangst van de in artikel 9 lid 3 bedoelde kennisgeving- en terugbetaling te verlangen van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
2. De reis wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de meldingstijd.
3. In geval van verlenging van de reisduur is Sunski verplicht voor zijn rekening zorg te dragen voor de verlenging van het verblijf in de overeengekomen (of zoveel mogelijk gelijkwaardige) accommodatie en van de overeengekomen verzorging. Deze verplichting geldt niet in geval de verlenging is veroorzaakt door de vervoerder. Indien de verlenging van de reisduur langer beloopt dan een/vijfde gedeelte van het in de reisduur inbegrepen aantal uren, heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren -mits binnen 48 uur na ontvangst van de in artikel 9 lid 3 bedoelde kennisgeving- en terugbetaling te verlangen van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
4. In geval van verkorting van de reisduur met meer dan 8 uur is Sunski verplicht tot betaling van een vergoeding aan de opdrachtgever tot een bedrag van € 25,-- per reiziger voor de eerstvolgende en de daarop volgende extra verkorting met een tijdsruimte van 8 uur of gedeelte daarvan. Na verloop van 24 uur bedraagt de vergoeding € 25,-- per reiziger voor iedere extra verkorting met een tijdsruimte van 12 uur of gedeelte daarvan.
Indien de verkorting van de reisduur langer beloopt dan een/vijfde gedeelte van het in de reisduur inbegrepen aantal uren, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren -mits binnen 48 uur na ontvangst van de in artikel 9 lid 3 bedoelde kennisgeving- en terugbetaling te verlangen van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Bovendien heeft de opdrachtgever bij een dergelijke annulering aanspraak op een vergoeding van 10 procent van de reissom (met een maximum van € 120,--) indien bedoelde kennisgeving eerst is ontvangen op de 10e dag (inclusief) voor de dag van vertrek of later. Sunski is niet tot een vergoeding verplicht in geval de verkorting is veroorzaakt door de vervoerder.

II Wijziging in vervoer
5. Wijziging in het vervoer kan onder meer betreffen de aanwijzing van een andere vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van hetzelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.

III Wijziging in Accommodatie
6. In geval van wijziging in de verblijfsaccommodatie anders dan door overboeking moet Sunski gelijktijdig met de in artikel 9, lid 3 bedoelde kennisgeving vervangende accommodatie aanbieden, die voldoet aan de eisen in het hierna volgende lid 17 gesteld, zonder verhoging van de reissom. Wordt zodanig aanbod van nabijgelegen en gelijkwaardige accommodatie niet gedaan, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren -mits binnen 48 uur na ontvangst van de in artikel 9, lid 3 genoemde kennisgeving en terugbetaling te verlangen van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
7. Indien Sunski zich door een wijziging, als een der leden sub 5 en 6 bedoeld, kosten die in de reissom zijn inbegrepen bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

B. Wijziging tijdens de reis
I/II Wijziging in tijden en vervoer

9. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voordoen voor of tijdens de reis, zulks vergen, is Sunski gerechtigd voor zijn rekening wijziging aan te brengen in de reisduur, de reisroute en het vervoermiddel, onder verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

III Wijziging in accommodatie

10. Onder de voorwaarde genoemd in de aanhef van het voorgaande lid 9, is Sunski gemachtigd wijziging aan te brengen in de accommodatie, mits de vervangende accommodatie naar objectieve maatstaven beoordeeld qua situering, aard, klasse en faciliteiten, zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden voorziening (of beter dan deze), zonder verhoging van de reissom.
11. In geval er sprake is van overboeking als hierna omschreven sub 15, dan gelden de bepalingen in de hierna volgende leden sub 19, 20, 21, 22 en 23.
12. Indien Sunski zich door wijziging als in een der leden sub 9, 10, of 11 bedoeld, kosten, die in de reissom zijn inbegrepen bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

C. Wijziging in accommodatie bij bestemmingsreizen door overboeking

13. In aanvulling op en gedeeltelijk in afwijking van het bepaalde onder A sub III en B sub III gelden in geval van wijziging ten gevolge van overboeking de navolgende bepalingen met betrekking tot bestemmingsreizen.

14. Onder bestemmingsreizen worden hier verstaan reizen met een aanbod van een zelfde accommodatie waar het grootste deel van de reis of tenminste 1 week zal worden verbleven. Onder overboeking wordt verstaan het feit dat de accommodatieverschaffer de accommodatie niet beschikbaar heeft doordat hij deze aan een ander in gebruik heeft gegeven.

15. Indien Sunski voor de aanvang van een bestemmingsreis mededeling ontvangt van overboeking is hij verplicht om:
1e onverwijld te trachten om een tenminste gelijkwaardige alternatieve accommodatie te vinden,
2e de opdrachtgever vervolgens zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de overboeking en hem daarbij het gevonden alternatief aan te bieden zonder verhoging van de reissom, dan wel hem te berichten dat geen gelijkwaardig alternatief kan worden aangeboden, met aanzegging dat de reisovereenkomst als geannuleerd moet worden beschouwd en onder aanbieding van terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

16. De in het voorgaande lid 15 bedoelde gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie is te beoordelen naar objectieve maatstaven en te bepalen naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming,
2. de aard en klasse of categorie van de accommodatie,
3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
1. de samenstelling van het reisgezelschap,
2. de aan Sunski bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s),
3. de door de opdrachtgever verlangde afwijkingen van het programma of toevoeging daaraan, die door Sunski schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd,
4. door de opdrachtgever bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde omstandigheden die door hem als persoonlijke omstandigheden van wezenlijk belang voor de reizigers zijn opgegeven.
17 A Door de aanbieding van een tenminste gelijkwaardig alternatief als voormeld, voldoet Sunski aan zijn verplichtingen uit de reisovereenkomst betreffende de accommodatie.

17 B De opdrachtgever is gerechtigd een gelijkwaardig alternatief onder vermelding van reden te weigeren en de reisovereenkomst zonder kosten te annuleren, mits schriftelijk binnen 5 dagen bevestigd nadat dit recht is ontstaan.

17 C Sunski kan de aangemelde reizigers tevens aanbieden dat zij onder verrekening van de reissomverschillen:
a. zullen worden ondergebracht in de oorspronkelijke accommodatie van dezelfde reis met andere vertrekdatum,
b. zullen worden ondergebracht in een andere accommodatie,

18. Ingeval Sunski na de aanvang van een bestemmingsreis mededeling doet van overboeking, doet hij onverwijld aanbieding van een alternatief zonder verhoging van de reiskosten.

19. In geval van aanbieding van een tenminste gelijkwaardig alternatief als omschreven in lid 16, is bij aanvaarding daarvan door de reiziger, Sunski verplicht de noodzakelijke onkosten (zoals telefoon en faxkosten) die uit de wijziging voor de reiziger voortvloeien aan hem te vergoeden.

20. Indien de reiziger ondanks het aanvaarden van het gelijkwaardige alternatief aantoonbare schade wegens ongerief ondervindt, zal Sunski hiervoor een passende vergoeding toekennen.

21. In alle gevallen waarin de reiziger van mening is dat de alternatieve accommodatie niet beantwoordt aan de verwachtingen, die de reiziger mocht hebben op grond van de hem door Sunski verstrekte gegevens, heeft de reiziger het recht om daaromtrent een klacht in te dienen bij de Consumenten Autoriteiten, Wijnhaven 24, Postbus 16759, 2500 BT Den Haag. Dat recht heeft ook de reiziger die het aangeboden alternatief niet aanvaard heeft als zijnde naar zijn oordeel niet gelijkwaardig.
Artikel 12

Aansprakelijkheid van Sunski

1. Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, is Sunski voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden. Onder verwachtingen wordt hier verstaan de verwachtingen die de opdrachtgever of reiziger naar de in Nederland geldende opvattingen mocht koesteren.
2. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en de gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
3. Sunski is niet voor de in het eerste lid genoemde schade aansprakelijk, voorzover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet.
4. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringskostenverzekering dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever, respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.

Artikel 13
Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sunski ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van Sunski te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Sunski van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Restitutie van de reissom, of van een gedeelte van de reissom, kan worden verleend indien de betrokken reiziger terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Artikel 14
Rente en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan de geldende verplichtingen jegens Sunski heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1 procent over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 procent van het gevorderde, met een minimum van € 60,--.

Artikel 15
Klachten

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen op de plaats van bestemming, waar de reden tot de klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij de vertegenwoordiger van Sunski .
Indien een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost, of terzake geen genoegdoening is verschaft, kan de opdrachtgever of reiziger desgewenst tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de reis (na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Consumenten Autoriteiten, zie artikel 11, sub 21.

www.terbals.nl

Contact | SGR

Download gidsen

Klik hieronder op onze gidsen zodat u online door de gehele brochure kunt bladeren.

brochure2019

U kunt deze gids ook aanvragen via ons aanvraagformulier. Klik hier om de zomer of wintergids van SunSki geheel gratis en vrijblijvend te bestellen!

Uitgebreid zoeken op deze site

Like ons @Facebook